معرفی کارگروه برنامه

معرفی کارگروه برنامه

معرفی کارگروه برنامه

به منظور سیاستگذاری و تصویب فرآیندهای اجرایی، معیارهای تشخیص مصادیق واحدهای خلاق، برنامه‌های خدماتی و حمایتی و نظارت بر حسن تحقق اهداف برنامه، کارگروهی با ترکیب زیر تشکیل می شود:

 • معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (رئیس کارگروه)
 • دبیر ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق (دبیرکارگروه)
 • رئیس مرکز امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان
 • معاون سیاستگذاری و توسعه
 • رئیس مرکز توسعه فناوری¬های راهبردی
 • نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
 • نماینده وزارت آموزش و پرورش
 • نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • دو نفر اشخاص حقیقی متخصص در حوزه فناوری نرم و صنایع خلاق، به انتخاب رئیس کارگروه
 • نماینده سایر بخش های معاونت و دستگاه‌های مرتبط (به تشخیص رئیس یا دبیر کارگروه برحسب موضوع)
 •  

ستاد فناوریهای نرم و توسعه صنایع خلاق مسئولیت مدیریت اجرایی دبیرخانه واحدهای خلاق را به صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق تفویض نموده و بر فعالیت آن نظارت دارد.